Search Results for: 24

Radziemice: Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 – 0+600 dz. nr ewid. 374 Numer ogłoszenia: 187104 – 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowi ...

...  rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do   24 roku życia, uczących się lub studiujących w trybie studiów ...

...  – centrala: (12) 385 62 44,  385 60 24 fax: (12) 385 60 30   e-mail Sekretariatu ...